LUDOWY ZNACZY POWSZECHNY

Zarząd Grodzki Polskiego Stronnictwa Ludowego w Grudziądzu tworzą prezes, wiceprezes, sekretarz, skarbnik i czterech członków Zarządu. Organami organizacji grodzkiej są również prezes i prezydium zarządu. Głosem doradczym w Zarządzie dysponuje przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Więcej...
Historia Polskiego Stronnictwa Ludowego jest fascynująca i ponad stuletnia. Warto zapoznać się... Więcej o naszej historii...
Od czasu do czasu warto przypomnieć reguły i zasady obowiązujące w Polskim Stronnictwie Ludowym. Wszystko zapisane jest w Statucie. Statut


Jak wstąpić do Polskiego Stronnictwa Ludowego

Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

Aby zostać członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego należy wypełnić Deklarację Członkowską oraz złożyć wypełnione i podpisane dokumenty do Zarządu Grodzkiego PSL w Grudziądzu

Zarząd Grodzki w Grudziądzu

Polskie Stronnictwo Ludowe

ul. Młyńska 2

Ważne adresy

  Zarząd powiatowy:
 1. realizuje zadania ustalone przez powiatowy zjazd delegatów,
 2. prowadzi bieżącą politykę PSL na terenie powiatu,
 3. nadzoruje działalność instancji gminnych i równorzędnych,
 4. organizuje akcję wyborczą PSL w wyborach samorządowych na szczeblu powiatu,
 5. wspiera zarząd wojewódzki w akcji wyborczej PSL w wyborach samorządowych na szczeblu województwa i w wyborach parlamentarnych oraz w kampaniach referendalnych,
 6. wspiera działania Forum Młodych Ludowców,
 7. realizuje politykę kadrową na terenie powiatu,
 8. organizuje biuro zarządu powiatowego PSL i za zezwoleniem (udzielonym pełnomocnictwem) NKW PSL może zatrudniać pracowników oraz prowadzić rachunek bankowy,
 9. wybiera ze swego grona przedstawicieli wchodzących w skład zarządu wojewódzkiego.